Nieuws

Hoge tevredenheid over innovatieve werkwijze in de huisartsenpraktijk bij zowel patiënten als zorgverleners

1 juli, 2022

Van 2020-2021 heeft NeLL onderzoek gedaan naar een innovatieve werkwijze waarbij eHealth wordt gebruikt ter ondersteuning van de organisatie en communicatie in de huisartsenpraktijk. Deze werkwijze speelt in op de groeiende druk op de huisartsenzorg, veroorzaakt door een toenemende zorgvraag en een afnemend aantal huisartsen in krimpgebieden en stedelijke gebieden. De werkwijze is ontwikkeld door Westerdokters in Amsterdam, en richt zich op het meer persoonlijk en toegankelijk maken van de huisartsenzorg voor zowel de patiënt als de huisarts. 


Werkwijze
In deze werkwijze is eHealth volledig geïntegreerd in de praktijkvoering. Communicatie van de patiënt met de huisarts loopt voornamelijk via een webapplicatie. Daarmee kunnen patiënten zelf afspraken maken, een econsult sturen, chatten met de huisarts, chronische pijnmedicatie bestellen of hun medisch dossier (gedeeltelijk) inkijken. Telefonische communicatie loopt via terugbelafspraken waarbij de huisarts het eerste aanspreekpunt is.  Hierdoor kunnen vragen in veel gevallen direct worden afgehandeld. Fysieke consulten vinden alleen plaats na online of telefonisch contact met de huisarts. Het grote voordeel van deze veranderingen is dat er meer tijd voor de patiënt is als er een consult op locatie nodig is. 


Opzet onderzoek
Er is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in het verloop van zorggebruik en de zorgkosten rondom implementatie. Daarnaast is er ook gekeken naar de ervaringen van patiënten én betrokken zorgverleners met deze werkwijze. Deel één van de studie richtte zich op het zorggebruik en de kosten. Hiervoor is objectieve kwantitatieve geanonimiseerde data van Zilveren Kruis geanalyseerd van patiënten van twee verschillende huisartspraktijken en gematchte controles (1980 personen in totaal). Het tweede deel van de studie richtte zich op het identificeren van de patiënt- en zorgverlener perspectieven. Dit is gedaan via vragenlijsten, die zijn ingevuld door in totaal 659 patiënten, en vijf focusgroepen met patiënten en tien diepte-interviews met zorgverleners uit drie praktijken (Westerdokters in Amsterdam, Wouwsemarkt huisarts in Wouw en Veendokters in Barger Compascuum). 


Toegankelijke, efficiënte zorg
Uit het onderzoek kwam naar voren dat patiënten de zorg toegankelijk, beschikbaar en veilig vonden. De zorgverleners gaven aan dat de werkwijze hun werkplezier verhoogde en de werkdruk verlaagde. In de eerste zes maanden na implementatie van de werkwijze zagen we een stijging in zorggebruik en zorgkosten. Die kan voor een belangrijk deel worden verklaard doordat één van de twee onderzochte praktijken (Veendokters) in deze periode te maken had met het inhalen van achterstallige zorg vanwege krapte in de huisartsenzorg. Al met al werd de zorg als toegankelijk ervaren en was de tevredenheid van patiënten en zorgverleners hoog. Dit wijst er op dat de zorg via deze werkwijze efficiënter geleverd kan worden. 


De volgende stap
Het onderzoek heeft inzicht gegeven in zowel zorggebruik en kosten als de ervaringen van patiënten en zorgverleners met de nieuwe werkwijze. Op basis daarvan zijn er aanbevelingen geformuleerd voor de verbetering van de werkwijze. Een verbeterslag kan gemaakt worden door het aantal betrokken zorgverleners per patiënt te verminderen, wat naar verwachting ten goede zal komen aan de arts-patiëntrelatie. Ook zijn er aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek, waarin het zorggebruik en de kosten in kaart worden gebracht over een langere periode in meer praktijken. De werkwijze lijkt klaar voor verdere opschaling, vanuit zowel het perspectief van de zorgverlener als de patiënt.
In januari 2020 heeft deze werkwijze geleid tot het ontstaan van de coöperatie Flexdokters. De coöperatie telt inmiddels 15 leden en groeit gestaag. De aanbevelingen van het onderzoek zullen worden meegenomen ter verbetering van het Flexdokters concept.

De wetenschappelijke publicaties over deze studie worden voorjaar 2023 verwacht. 

Dit onderzoek is uitgevoerd met een subsidie van Zilveren Kruis 

Voor meer informatie over het onderzoek kun je mailen naar Romy Willemsen of naar Anke Versluis 

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.